Other Functional Committee

Academic year : 2018-19

LIST OF FUNCTIONAL COMMITTEES

Criterion-I : Curricular Aspects : Dr. Rajaram Pawar
Committee Incharge Members
1. Programwise

A.      Computer Application

Shri.Shashikant Swami Mrs. Aruna Choudhari

Shri.Yuvaraj Bhairappa

B.      Foreign Trade Dr. Sachin Prayag Shri.Shrikant Pandya

Miss. Priya Varma

C.      Banking & Insurance Dr. Balasaheb Chavan Shri.Suraj Bansode

Shri.Nikhil Vyas

D.      BBA Dr. Vaishali Satpute Miss.Kalyani Patil

Shri.Premsagar Mundada

E.       Value Education Dr. Manisha Ashtekar Dr. Sachin Prayag

Shri. Vitthal Jadhav

F.       Skill Enhancement Course/ Generic Electives Course Shri. Balaji Kamble Shri. Shashikant Swami

Shri. Suraj Bansode

Miss.Parandekar

Shri.Yogesh Sharma

Shri. Shrikant Pandya

Shri. Dagdu Shaikh

G.      Tally Courses Shri.Dagdu Shaikh Mrs. Aruna Choudhari
2. Feedback committee Dr. Rajaram Pawar Shri. Balaji Kamble

Dr. Sachin Prayag

Shri. Nandkumar Patil

Dr. Vaishali Satpute

Shri. Akshay Pawar

Criterion-II : Teaching, Learning & Evaluation : Dr. Balasaheb Chavan
3. Time-table Committee Dr. Ashok Shelgenwar Dr. Rajaram Pawar

Dr. Brijmohan Dayma

Dr. Balasaheb Chavan

Dr. Manisha Ashtekar

Dr. Vaishali Satpute

Shri. Shashikant Swami

Shri. Vishal Varma

3. Attendance Committee

(B.Com., M.Com.)

Dr. B.G. Khatal Miss Priya Varma

Shri. Nikhil Vyas

Miss. Parandekar

Shri. Nilesh Kshirsagar

4. Internal Evaluation

(B.Com., M.Com.)

Shri. Vishal Varma Shri. Rahul Dombe

Shri. Aref Shaikh

Shri. Nikhil Vyas

Shri. Priya Varma

Miss. Nikita Agrawal

5. University Evaluation Dr. Manisha Ashtekar Shri. Balaji Kamble

Shri. Yuvaraj Bhairappa

Shri. Rahul Dombe

Shri. Aref Shaikh

6. Entrepreneurship Development Cell Dr. Vaishali Satpute Shri. Nandkumar Patil

Shri. Rahul Dombe

Miss. Priya Varma

7. Creative Corner Miss. Akanksha Bhanji Mrs. Smita Bhakkad

Mrs. Nikita Agrawal

Mrs. Swapnali Manikshetti

8. Remedial Coaching for Weak Learners & Advanced Learners Dr. Rajaram Pawar For Weak Learners

Shri. Vishal Varma

Shri. Suraj Bansode

For Advanced Learners

Shri. Balaji Kamble (Commerce)

Dr. Brijmohan Dayma (NPTEL)

Shri. Shrikant Pandya (NISM)

Shri. Dagdu Shaikh (Tally)

9. Industrial / Study Visits Dr. Vaishali Satpute Shri. Om Jadhav

Shri. Premsagar Mundada

Shri. Suraj Bansode

10. Career Guidance & Placement a) Commerce

 

b) BCA & BBA

Shri. Dagdu Shaikh

 

Dr. Vaishali Satpute

Miss. Akanksha Bhanji

Shri. Laxmikant Soni

Shri. Suraj Bansode

Miss. Rohini Khune

Criterion-III : Research, Innovations & Extension –  Dr. Kavita Biyani
12. Research Committee Dr. Shriram Solanke Dr. Ashok Shelgenwar

Dr. Rajaram Pawar

Dr. Brijmohan Dayma

Dr. Kavita Biyani

Dr. Sachin Prayag

13. Project Work

A) UG

Shri. Vishal Varma Shri. Laxmikant Soni (Taxation)

Miss. Ankita Parandekar (Taxation)

Shri. Balaji Kamble (Human Resource Management)

Miss. Nikita Agrawal (Marketing Management)

Miss. Priya Varma (Foreign Trade)

Shri. Shrikant Pandya (Foreign Trade)

Shri. Nikhil Vyas (Banking & Insurance)

Shri. Shivnarayan Sharma (Banking & Insurance)

Mrs. Aruna Choudhari (CA)

Shri Yuvaraj Bhairappa (CA)

B) PG Dr. Manisha Ashtekar Shri. Balaji Kamble

Dr. Sarika Dayma

14. Extension Dr. Ankushkumar Chavan Dr. Sainath Umate

Dr. Balasaheb Chavan

Shri. Shashikant Swami

Shri. Yuvaraj Bhairappa

Shri. Balaji Kamble

15. Avishkar Dr. Kavita Biyani Dr. Sachin Prayag

Shri. Shrikant Pandya

Shri. Shashikant Swami

16. Financial Literacy Cell & NISM courses Dr. Brijmohan Dayma Dr. Sarika Dayma

Shri. Shrikant Pandya

Shri. Premsagar Mundada

17. SWAYAM NPTEL Online Courses Dr. Brijmohan Dayma (SPOC) Dr. Sarika Dayma

Dr. Balasaheb Chavan

Dr. Manisha Ashtekar

Shri. Balaji Kamble

Dr. Sachin Prayag

Mrs. Akanksha Bhanji

Shri. Shrikant Pandya

Mrs. Aruna Choudhari

Mrs. Pratima Patil

18. Cost & Management Accountancy (CMA) Courses Dr. Sarika Dayma (Coordinator) Dr. Brijmohan Dayma

Dr. Baliram Khatal

Dr. Smita Bhakkad

Dr. Sachin Prayag

Shri. Shrikant Pandya

Shri. Premsagar Mundada

Criterion-IV : Infrastructure & Learning Resources : Dr. Ashok Shelgenwar
19. Library Committee Dr. Shriram Solanke Dr. Ashok Shelgenwar

Dr. Rajaram Pawar

Dr. Ankush Chavan

Dr, Brijmohan Dayma

Shri. Shashikant Swami

Dr. Vaishali Satpute

Shri. Vitthal Jadhav

20. Hostel (Boys) Committee Dr. Ashok Shelgenwar  
21. Hostel (Girls) Committee Dr. Shriram Solanke Adv. Renuka Mahalangikar (Rector)
22. Campus Development Committee Dr. Ashok Shelgenwar Dr. Ashok Waghmare

Dr. Sainath Umate

Shri. Balaji Kamble

Shri. Rupchand Kure

Shri. Rajesh Selukar

23. Infrastructure Maintenance Committee Dr. Ashok Shelgenwar Shri. Vitthal Jadhav

Shri. Nandkumar Patil

Shri. Rupchand Kure

Shri. Rajesh Selukar

24. Office Automation Committee Shri. Imtiyaz Pathan Shri. Rupchand Kure

Shri. Shivaji Panchal

Shri. Shesherao Birajdar

25. Business Lab Committee Shri. Laxmikant Soni Dr. Balasaheb Chavan

Dr. Sarika Dayma

Mrs. Akanksha Bhanji

Shri. Shrikant Pandya

26. Website Committee Shri. Shashikant Swami Shri. Imtiyaz Pathan

Dr. Sachin Prayag

Mrs. Kalyani Patil

Shri. Shivnarayan Sharma

Criterion-V : Students’ Support & Progression : Dr. Ankushkumar Chavan
27.  Students’ Council Dr. Ankushkumar Chavan Dr. Ashok Waghmare

Dr. Sainath Umate

Shri. Balaji Kamble

Shri. Shashikant Swami

Dr. Vaishali Satpute

Shri. Rahul Dombe

28. Yuvati Kalyan Mandal

(Girls’ Welfare Committee)

Dr. Smita Bhakkad All ladies Staff members
29. Commerce Association Shri. Balaji Kamble Dr. Smita Bhakkad

Shri. Suraj Bansode

Shri. Nikhil Vyas

30. Grievance Redressal Committee Dr. Ashok Shelgenwar Boys

Dr. Rajaram Pawar

Shri. Shashikant Swami

Shri. Vitthal Jadhav

Shri. Rupchand Kure

Girls

Dr. Kavita Biyani

Dr. Manisha Ashtekar

Dr. Vaishali Satpute

31. National Service Scheme (NSS) Dr. Sainath Umate Mrs. Akahksha Bhanji

Shri. Qadeer Shaikh

Shri. Shivnarayan Sharma

32. National Cadet Corps  (NCC) Shri. Balaji Kamble
33. Physical Education & Sports Dr. Ashok Waghmare
34. Annual Magazine Committee Dr. Ankushkumar Chavan Dr. Rajaram Pawar (Commerce)

Dr. Sainath Umate (Hindi)

Shri. Shashikant Swami (BCA)

Dr. Vaishali Satpute (BBA)

Shri.Aref Shaikh (English)

35. Cultural & Youth Festival Committee Dr. Balasaheb Chavan Shri. Aref Shaikh

Shri. Rahul Dombe

Shri. Laxmikant Soni

Miss. Akanksha Bhanji

Dr. Manisha Ashtekar

36. Competitive Exams.

(including Banking)

Shri. Vishal Varma Shri. Balaji Kamble

Shri. Laxmikant Soni

Shri. Dagdu Shaikh

37. Personnel Counseling Cell Dr. Ashok Shelgenwar Dr. Rajaram Pawar

Dr. Sarika Dayma

Dr. Vaishali Satpute

Mrs. Pratima Patil

38. Alumni Association Dr. Ankushkumar Chavan Shri. Shashikant Swami

Dr. Vaishali Satpute

Shri. Laxmikant Soni

Shri. Rahul Dombe

Shri. Suraj Bansode

39. Parents’ Association Dr. Rajaram Pawar Dr. Sainath Umate

Shri. Balaji Kamble

Miss. Priyanka Jawale

Mrs. Kalyani Patil

Criterion-VI : Governance, Leadership & Management : Dr. Shriram Solanke
40. Grievance Redressal Committee (Employees) Dr. Shriram Solanke Dr. Ashok Shelgenwar

Dr. Rajaram Pawar

Shri. Rupchand Kure

41. Vishakha/ Anti-Sexual Harassment/ Grievance Redressal Committee (Ladies) Mrs. Leela Karva (Chairman & Non-Institutional Member) Dr. Shriram Solanke

Dr. Ashok Shelgenwar

Dr. Manisha Ashtekar

Dr. Vaishali Satpute

Dr. Jyoti Kulkarni (Non- Govt.Member)

42. Anti-Ragging/Discipline Committee Dr. Shriram Solanke Dr. Ashok Shelgenwar

Dr. Rajaram Pawar

Dr. Ashok Waghmare

Shri. Balaji Kamble

Shri. Shashikant Swami

Dr. Vaishali Satpute

43. UGC Fund Raising Committee Dr. Brijmohan Dayma Shri. Vishal Varma

Shri. Shashikant Swami

44. RUSA Committee Shri. Vishal Varma Dr. Brijmohan Dayma

Shri. Shashikant Swami

Criterion-VII : Institutional Values & Best Practices : Dr. Manisha Ashtekar
45. News Publication Committee Dr. Sainath Umate Shri. Yogesh Sharma
46. National Anthem Committee Dr. Ashok Waghmare Dr. Sainath Umate

Shri. Balaji Kamble

47. Environmental Awareness & Green Practices Dr. Manisha Ashtekar Shri. Om Jadhav

Shri. Yogesh Sharma

Shri. Premsagar Mundada

Mrs. Swapnali Manikshetti

Shri. Zunjepatil  

48. RTI Cell Dr. Shriram Solanke Dr. Rajaram Pawar

Prof. Vishal Varma

Shri. Rupchand Kure